Hobukeskus.ee E-poe kasutusleping

Hobukeskus.ee E-poodi opereerib ettevõte Tige Tihane OÜ, registrikoodiga 12087868, aadress Tala 2, Tallinn (edaspidi Teenuse osutaja) ja klient, kes vormistab Hobukeskuse e-poes tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi Teenuse kasutaja), sõlmisid käesoleva e-poe Kasutuslepingu (edaspidi Kasutusleping).

1. E-pood

1.1 Hobukeskus (edaspidi E-pood) on Teenuse osutaja poolt loodud internetipood, mille vahendusel toimub toodete müük Teenuse kasutajale.

2. Üldsätted

2.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel võlaõigusseadusest ning teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning E-poe Kasutuslepingus kokkulepitust.

2.2. Teenuse osutajal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse E-poe teenusesse muudatusi.

2.3. Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt muuta kasutajalepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus teatada sellest elektronposti teel kirjalikult Teenuse kasutajale.

3. Tooted ja ostu sooritamine

3.1 E-poes kuvatavad tooted on kas laos olemas või tellitav tootel näidatud tarneaja jooksul. E-poes kuvatud toodete saadavus võib muutuda tehniliste probleemide tõttu lao või E-poe programmides.

3.2 Kui toode puudub laost ning tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab E-poe töötaja kasutajaga ühendust ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga või makstud raha tagastamise. Teenuse kasutajale tagastatakse raha hiljemalt 14 päeva jooksul.

3.3 Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.

3.4 E-poes pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele isikutele kui ka juriidilistele isikutele.

3.5 Teenuse kasutaja valib välja soovitud tooted, kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, kontakt elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks) ning tasub toodete eest vastavalt kas ettemaksuarve või arve alusel.

3.6 Teenuse kasutaja kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Teenuse osutaja ei vastuta tellimuse täitmisel Teenuse kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

3.7 Müük toimub siis, kui Teenuse kasutaja on kinnitanud tellimuse E-poe interneti lehe kaudu ning on tasunud selle eest.

4. Hinnad

4.1. Kõik e-poes olevad hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu.

4.2. Teenuse osutajal on õigus igal ajal muuta E-poes kuvatavaid hindu. Kui E-poes on muudetud hindu peale Teenuse kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Teenuse osutaja tarnima kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega (erandiks on veahinnaga tooted, näiteks kui tootel on kogemata hinnaks 0 eur). Teenuse kasutajal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

5. Tarneaeg ja kohaletoimetamise tingimused

5.1 Teenuse kasutajal on õigus valida nelja erineva kauba kättesaamisviisi vahel.

5.1.1 Peale tellitud kaupade lattu jõudmist, toimetatakse kaubad Teenuse kasutajani DPD, Omniva või Eesti Post pakiteenuse vahendusel 2 tööpäeva jooksul.

5.1.2 Teenuse kasutaja tuleb ise kaupadele järele. Teenuse kasutajaga võetakse Hobukeskuse poolt ühendust, kui kaubad on Hobukeskuse kauplusesse saabunud. 

5.2 Tellitud kaupade üleandmine toimub vaid tellimuses märgitud Teenuse kasutajale isikut tõendava dokumendi esitamisel.

6. Lepingust taganemine enne Teenuse osutajapoolset lepingu täitmist

6.1 Kui Teenuse kasutaja soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne Teenuse osutaja poolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub Teenuse kasutaja sellest võimalikult kiiresti Teenuse osutajale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil info@hobukeskus.ee. E-maili tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada Teenuse kasutaja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon).

6.2 Kui taganemisavaldus jõuab Teenuse osutajani peale Teenuse osutaja poolset lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt E-poe Kasutuslepingu peatükile „Tagastusõigus”.

6.3 Teenuse osutaja kannab Teenuse kasutajale tasutud summa tagasi hiljemalt 14 päeva jooksul alates lepingust taganemise soovi kätte saamisest.

6.4 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.

7. Tagastusõigus

7.1 E-poest ostetud kaupadele kehtib 14 päevane tagastusõigus.

7.2 Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata. Kinkekaarte ei tagastata.

7.3 Toote tagastamiseks tuleb esitada vastav taotlus e-mailile info@hobukeskus.ee.

7.4 Tagastamisel tuleb esitada kauba ostuarve.

7.5 Tagastamisel kantakse Teenuse kasutajale raha tagasi hiljemalt 14 päeva jooksul alates taganemisavalduse esitamisest ning tingimusel, et tagastatav toode on vastav punktis 7.2 toodud kirjeldusele. 

7.6 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.

7.7 Kinkekaardiga ostetud toote tagastamisel väljastatakse kliendile samas summas kinkekaart. 

7.8 Teenuse kasutaja poolsel lepingust taganemisel ja kauba tagastamisel ei kuulu tagastamisele posti- või kullerteenusetasu.

7.9 Juhul kui peale toote tagastamist ilmneb, et toode ei vasta E-poe Kasutuslepingu punktides 7.1 – 7.4 toodud tingimustele, siis raha Teenuse kasutajale ei tagastata ning tagastatud toode jääb Teenuse osutaja juurde hoiule. Hoiustamise või Teenuse kasutajale toote tagastamisega seotud kulud katab Teenuse kasutaja.

8. Pretensioonide esitamise kord

8.1 E-poest müüdud toodetele kehtib võlaõigusseaduses §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg.

9. Isikuandmed ja nende kasutamine

9.1 Teenuse kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Teenuse osutajale enda sisestatud isikuandmete töötlemiseks.

9.2 Tellimuse esitamisel Teenuse kasutaja poolt sisestatud ja Teenuse osutajale teatavaks saanud Teenuse kasutaja isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Teenuse kasutajale.

9.3 Teenuse kasutaja isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel.

9.4 Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Teenuse kasutaja tellimuse kohta – perekonnanimi, eesnimi, telefoninumber, elektronposti aadress, tarnimise viis, kasutatud makseviis, E-poe Kasutuslepinguga nõustumine, elektronposti aadressil vabatekstina sisestatud märkused.

9.5 Isikuandmeid töötleb Tige Tihane OÜ ning isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega.

9.6 Teenuse osutajal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötljejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted. Teenuse osutaja on isikuandmete vastutav töötleja. 

9.7 Tige Tihane OÜ’l on õigus loovutada ja pantida Teenuse kasutajaga sõlmitud ostu-müügilepingust tulenevaid nõudeid kolmandatele isikutele. Tige Tihane OÜ’l on õigus nõuda Teenuse kasutajalt kasutajapoolsete maksetega viivitamisel sisse ka Teenuse kasutajaga sõlmitud ostu-müügilepingust tulenevate nõuete sissenõudmisega kaasnevad kulud, sealhulgas kulud õigusabile ning inkassoteenusele.

9.8 Teenuse kasutajal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või kõrvaldada andmed registrist.

9.9 Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud e-posti aadressil tellimuskinnituse.

9.10 Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestud e-posti aadressil juhul, kui on märkinud ära vastava nõusoleku tellimuse esitamise lehel linnukesega vastavas aknas.

9.11 Isikuandmeid säilitatakse seni, kuni klient pole avaldanud soovi andmete kustutamiseks. Andmeid, mida on kohustatud säilitama õigusaktidest tulenevalt (nt. raamatupidamisandmed), säilitab Hobukeskus õigusaktides sätestatud nõuetest lähtuvalt.

10. Vastutus

10.1 Teenuse osutajal lasub vastutus toote müügihinna ulatuses. Teenuse osutaja ei võta vastutust defektiga toodete poolt tekitatud mis tahes kahjude eest.

10.2 Teenuse kasutaja kohustub kasutama E-poe teenust üksnes vastavalt seadusele ja headele tavadele tuginedes.

10.3 Teenuse kasutaja vastutab ise kõikide kasutamist eeldavate seadmete tarkvara andmesidesüsteemide muretsemise ja korrashoidmisega seotud ning samuti muude e-poe Teenuse kasutamisest põhjustatud kulutuste eest.

10.4 Teenuse kasutaja vastutab täielikult E-poe Kasutuslepingu vastasest, seaduse või heade tavade vastasest E-poe kasutamisest tekkinud kahjude eest Teenuse osutajale, teistele Teenuse kasutajatele või kolmandatele isikutele.

11. Erimeelsused

11.1 E-poe Kasutuslepingust ja kasutamistingimustest tulenevad erimeelsused Teenuse kasutaja ning Teenuse osutaja vahel lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse erimeelsus Harju Maakohtus.

12. Kasutamistingimused

12.1 Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Teenuse kasutajale kohustuslik.

12.2 Tellimuse esitamisel, märkides linnukesega vastavas aknas „Nõustun Hobukeskuse veebipoe kasutamise tingimustega” nõustub Teenuse kasutaja, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutuslepingus toodud tingimustega

Hobukeskuse E-poe Kasutusleping

Kehtiv alates 09.03.2022